Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NGHIÊN CỨU THU NHẬN GELATIN TỪ VẢY CÁ HỒI BẰNG PHƯƠNG PHÁP AXIT
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Thị Trúc Loan và Nguyễn Thị Mơ
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc "Hóa học với sự phát triển bền vững: khai thác nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên sản xuất thực phẩm và dược phẩm"; Số: 1;Từ->đến trang: 124-129;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
The aim of the research is the application acid method to extract gelatin from Salmon scales. Pretreatment with HCl and EDTA at various concentrations to remove the non-collagen proteins and subcutaneous tissue were conducted to determine their effects on removing the calcium, viscosity as well as gelatin yield. This study also focused on the effect of the extraction process (temperature, time, ration dry scales: water, w/v) to the gelatin quality. Results of plan experiment were: the pretreatment with HCl 0,3M (dry scale: solution = 1/2, w/v) in 2 hours, then extract with water (dry scale: solution = 1/10, w/v) in 3 hours at 65 °C provides the best viscosity, Ca removal and gelatin yield. The quality indicators of finished gelatin were satisfied with specified levels of Vietnamese Standard for gelatin for food use.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn