Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 SO SÁNH QUÁ TRÌNH CHIẾT MANGIFERIN TỪ LÁ XOÀI KEO TRONG DUNG MÔI ETHANOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT TRUYỀN THỐNG VÀ CHIẾT CÓ HỖ TRỢ SIÊU ÂM
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NGUYỄN THỊ TRÚC LOAN
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 9(130).2018;Từ->đến trang: 78-82;Năm: 2018
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, phương pháp chiết Soxhlet và phương pháp chiết có hỗ trợ siêu âm được sử dụng để chiết mangiferin từ bột lá xoài trong ethanol. Kết quả nghiên cứu cho thấy bước sóng hấp thụ cực đại của dịch chiết mangiferin trong ethanol là 258 nm. Điều kiện chiết mangiferin tốt nhất bằng phương pháp chiết Soxhlet: dung môi ethanol 700, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi (g/ml) là 1/17, thời gian chiết 10 giờ. Điều kiện chiết mangiferin tốt nhất bằng phương pháp chiết siêu âm: nồng độ dung môi 700, tỷ lệ nguyên liệu/dung môi (g/ml) là 1/20, biên độ siêu âm 80 %, chu kỳ đóng ngắt 0,8 s trong 20 phút. Phương pháp chiết bằng siêu âm cho hiệu suất chiết (59,43 µg/ml) cao gấp 1,3 lần khi chiết bằng phương pháp Soxhlet (46,57 µg/ml). Bên cạnh đó khả năng kháng oxy hóa của dịch chiết lá xoài bằng phương pháp siêu âm cao hơn 11,3 % so với phương pháp Soxhlet, lần lượt bằng 73,2 % và 64,5 % so với vitamin C chứng tỏ tính ưu việt của phương pháp chiết hỗ trợ siêu âm so với phương pháp truyền thống.
ABSTRACT
In the present study, Soxhlet and ultrasonic- assisted extraction method were used to extract mangiferin from mango leaves with ethanol solvents. The results showed that the maximum absorption of mangiferin extract in ethanol was 258 nm. The best mangiferin extraction conditions by Soxhlet extraction are: solvent concentration 700, w/v ratio (g/ml) 1/17, time 10 hours. The best mangiferin extraction conditions by ultrasonic- assisted extraction are: solvent concentration 700, w/v ratio (g/ml) 1/20, 80 % ultrasonic amplitude, turn-off cycle 0,8 s, time 20 minutes. The mangiferin content in ultrasonic extract (59,43 μg/ml) was 1,3 times higher in Soxhlet extract (46,57 μg/ml). While the antioxidant activity of the ultrasonic extract was 11,3 % higher than the Soxhlet extract, that was respectively 73,2 % and 64,5 % compare to vitamin C. The ultrasonic - assisted extraction method gave many advantages in comparison with conventional extractraction method.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn