Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Dự đoán nhanh hạn sử dụng của fillet cá tra lạnh đông bằng phương pháp mô hình toán học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Truc Loan, Tran Thi Nguyen
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp; Số: Vol 3 No 3 (2019;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2019
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong nghiên cứu này, phương pháp mô hình toán học được sử dụng để dự đoán nhanh hạn sử dụng của fillet cá tra lạnh đông. Cá tra tươi sau khi mua về tiến hành fillet, rửa sạch, cho vào các túi nilon kéo zip, lạnh đông ở -25oC trong vòng 6 giờ, sau đó bảo quản ở 3 mức nhiệt độ -3, -8, -13oC để theo dõi sự hư hỏng của sản phẩm thông qua việc đo mức độ oxy hóa chất béo và phần trăm khối lượng sụt giảm của sản phẩm theo chu kỳ 7 ngày/lần. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự sụt giảm khối lượng mới là nguyên nhân gây hư hỏng chính cho sản phẩm. Phần trăm khối lượng sụt giảm tuân theo phản ứng bậc 0 tuân theo mô hình Arrhenius với năng lượng hoạt hóa Ea=36,315 kJ/mol, hằng số tốc độ phản ứng (k) là một hàm của nhiệt độ (T) thể hiện bởi phương trình: , R2 = 0,9997. Hạn sử dụng của cá tra fillet đông lạnh bảo quản ở -20oC được tính bằng phương trình bằng 3,2 tháng phù hợp với hạn sử dụng thực tế.
ABSTRACT
In this study, the mathematical modeling method was used to rapidlyly predict the shelf life of frozen pangasius fillets. Fresh Pangasius, after being purchased, filleted, washed, put into zip-cold, frozen plastic bags at -25oC for 6 hours, then stored at 3 temperature levels -3, -8, -13oC to monitor product deterioration through measuring the level of fat oxidation and the percentage of weight loss of the product every 7 days. Research results showed that the weight loss is the main cause of product deterioration. The percentage of weight loss followed the zero-order reaction according to the Arrhenius model with the activation energy Ea = 36,315 kJ/mol, the reaction rate constant (k) is a function of temperature (T) expressed by the equation , (R2 = 0,9997). Shelf life of frozen pangasius fillet preserved at -20oC that calculated by the equation is 3,2 months in accordance with the actual shelf life.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn