Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Study of the Lipid Oxidation for Shelf – Life Prediction of Mayonnaise using Arrhenius Equation
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thi Truc Loan
Nơi đăng: TEST ENGINEERING AND MANAGEMENT; Số: Volume 82;Từ->đến trang: 5337 - 5345;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
In this study, the shelf life of mayonnaise (product of high lipid content) was rapidly predicted by studying the lipid oxidation reaction. Samples of mayonnaise were stored in glass bottles and stored in incubators at 30ºC, 37ºC and 45ºC for 2 months to follow the perishable degree of product by measuring the acid and peroxide values every 7 days. Results showed that the lipid hydrolysis follows zero-order reaction mechanism with activation energy Ea = 33.00 kJ / mol, the acid value increase slowly within study. The Arrhenius equation was established according to the peroxide value: y = -4054.7x + 5.5563 (R2 = 1), estimated shelf life was 13.7 months.Lipid oxidation followed the first-order reaction mechanism with the activation energy Ea = 24.76 kJ/mol, the peroxide value increased significantly within study. The Arrhenius equation was established according to the peroxide value: y = -2977.6x + 6.4962 (R2 = 0.9555), the predicted shelf life of the sample was 6,0 months, matches with the published shelf life given by the manufacturer. Thus, lipid oxidation reaction is the main damaging factor of this product and hence, we can confirm the accuracy and applicability of mathematical modeling method to quickly predict the shelf life of food products. Keywords: lipid oxidation, acid value, peroxide value, Arrhenius equation, mayonnaise sauce, predict shelf life; accelerated testing
ABSTRACT
[ 2020\2020m05d027_20_27_59Scopus-Self_life_of_mayonaise.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn