Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,746,406

 Optimisation d'un procédé d'élaboration de matériaux en couches minces pour le stockage d'hydrogène par plasma pulsé
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: A Bès, A Lacoste, S Béchu, H Le Quoc, L Laversenne
Nơi đăng: Journées du Réseau des Plasmas Froids 2013 (du 14 au 17 octobre 2013 à La Rochelle); Số: 13;Từ->đến trang: (Oral presentation);Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn