Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,398,303

 Étude d'un plasma micro-onde d'hydrogène en configuration matricielle pour application potentielle au dépôt de diamant sur grande surface
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: M Rayar, H Le Quoc, A Lacoste, J Pelletier, A Bès
Nơi đăng: Cinétique des Plasmas, Recherche et Applications, 3ème édition (CiPRA3), Apr 2008, Le Havre, France; Số: na.;Từ->đến trang: na.;Năm: 2008
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn