Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,747,562

 Thin films of magnesium hydride deposited by reactive plasma sputtering
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: H. Le-Quoc, S. Miraglia, L. Laversenne, S. Béchu, A. Bès, A. Lacoste
Nơi đăng: Plénières 2013 des GdR PACS et ACTHYF, 13rd-16th May 2013, Montpellier, France
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: na.;Từ->đến trang: (Oral presentation);Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn