Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,798,297

 Magnesium hydride thin films deposited on flexible substrates
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: L. Laversenne, M. Coste, H. Le-Quoc and A. Lacoste
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: International Conference on Hydrogen Storage, Embrittlement and Applications (HySEA2014), 26th-30th October 2014, Rio de Janeiro Brazil
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
; Số: na.;Từ->đến trang: (Oral presentation);Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn