Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,397,325

 Thin films of Mg2Si1-xSnx solid solution deposited by plasma assisted co-sputtering
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: H. Le-Quoc, A. Lacoste, A. Bès, S. Béchu
Nơi đăng: RÉSEAU DES PLASMAS FROIDS - Journées du 10ème anniversaire et 2ème Journée Francophone, du 24 au 27 mai 2011 à Toulouse; Số: na.;Từ->đến trang: (Poster);Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn