Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Robustness Analysis of Primary Frequency H∞ Control in Stand-alone Microgrids with Storage Units
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quang Linh Lam, Antoneta Iuliana Bratcu, and Delphine Riu
Nơi đăng: In Proceedings of the IFAC Workshop on Control of Transmission and Distribution Smart Grids; Số: vol., no.;Từ->đến trang: 123-128;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
This paper presents a robust H∞ control design approach for primary frequency regulation in isolated microgrids (MGs). MGs consisting of diesel generators, photovoltaic (PV) panels, and storage units are here considered. Starting from given desired design specifications, a multi-variable H∞ controller is designed via the linear matrix inequalities (LMI) method. In the second step, uncertainty in the storage device state of charge (SoC) is considered and a robustness analysis using µ–analysis is carried out in order to determine its maximum variation range for which the control performances imposed are respected for the considered operating point. MATLAB®/Simulink® time-domain simulations validate the controller’s robustness and performance in the presence of various load disturbances and SoC uncertainty.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn