Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,628,688

QUỐC TẾ:
[1]Article: Primary Frequency H∞ Control in Stand-alone Microgrids with Storage Units : A Robustness Analysis Confirmed by Real-time Experiments. Authors: Quang Linh Lam, Antoneta Iuliana Bratcu, Delphine Riu, Cédric Boudinet, Antoine Labonne, and Martin Thomas. International Journal of Electrical Power and Energy Systems. No: vol. 115. Pages: 105507. Year 2020. (Oct 18 2019 9:37PM)
[2]Presentations: Voltage Regulation in Stand-alone Microgrids with Storage Units : A Multi-variable H∞ Control Approach. Authors: Quang Linh Lam, Antoneta Iuliana Bratcu, and Delphine Riu. In Proceedings of the CIRED Workshop on Microgrids and Local Energy Communities. Pages: 4 pages. Year 2018. (Oct 18 2019 9:55PM)
[3]Presentations: Robustness Analysis of Primary Frequency H∞ Control in Stand-alone Microgrids with Storage Units. Authors: Quang Linh Lam, Antoneta Iuliana Bratcu, and Delphine Riu. In Proceedings of the IFAC Workshop on Control of Transmission and Distribution Smart Grids. Pages: 123-128. Year 2016. (Oct 18 2019 9:59PM)
[4]Presentations: Systematic Multi-variable H∞ Control Design for Primary Frequency Regulation in Stand-alone Microgrids with High Penetration of Renewable Energy Sources. Authors: Quang Linh Lam, Antoneta Iuliana Bratcu, and Delphine Riu. In Proceedings of the European Control Conference. Pages: 1794-1799. Year 2016. (Oct 18 2019 10:03PM)
[5]Presentations: Frequency Robust Control in Stand-alone Microgrids with PV Sources : Design and Sensitivity Analysis. Authors: Quang Linh Lam, Antoneta Iuliana Bratcu, and Delphine Riu. In Proceedings of the Symposium de Génie Electrique. Pages: 8 pages. Year 2016. (Oct 18 2019 10:10PM)
[6]Presentations: Multi-variable H∞ Robust Control Applied to Primary Frequency Regulation in Microgrids with Large Integration of Photovoltaic Energy Source. Authors: Quang Linh Lam, Delphine Riu, Antoneta Iuliana Bratcu, and Jiravan Mongkoltanatas. In Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Technology. Pages: 2921-2928. Year 2015. (Oct 18 2019 10:06PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn