Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Multi-variable H∞ Robust Control Applied to Primary Frequency Regulation in Microgrids with Large Integration of Photovoltaic Energy Source.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quang Linh Lam, Delphine Riu, Antoneta Iuliana Bratcu, and Jiravan Mongkoltanatas
Nơi đăng: In Proceedings of the IEEE International Conference on Industrial Technology; Số: vol., no.;Từ->đến trang: 2921-2928;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
In this paper, different control strategies are presented for primary frequency regulation in a diesel-photovoltaic-supercapacitor hybrid power generation system. Firstly, a classical control approach is proposed as a reference. Then, a robust control design based on H∞ control theory is applied to the studied system. Starting from given certain desired performances, Linear Matrix Inequalities (LMI) are used to solve the H∞ controller design problem. In the second step, several modeling uncertainties are included and μ-analysis is carried out to determine the maximum variation range of each uncertainty for which the system is still stable and desired performances are met. Numerical simulation results show the effectiveness of the H∞ robust control strategy when compared with the classical control strategy used for this type of hybrid power generation system.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn