Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,467,911

 Biện pháp vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học môn giáo dục học tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Duyên*
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 2(99).2016;Từ->đến trang: 14;Năm: 2016
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quan điểm sư phạm tương tác là hướng mới trong cải cách giáo dục hiện nay nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Quan điểm này dựa trên việc xem xét mối quan hệ tác động qua lại của cả ba yếu tố tham gia vào quá trình giáo dục là người dạy, người học và môi trường. Để tăng cường mối quan hệ tương tác giữa các yếu tố này có thể áp dụng các biện pháp như: Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực; tăng cường sử dụng phương tiện dạy học và công nghệ thông tin; xây dựng các chuẩn năng lực bao gồm các chuẩn năng lực về kiến thức và các chuẩn năng lực về tương tác xã hội; xây dựng các bài tập tình huống gắn liền với ngữ cảnh; xây dựng môi trường học tập phù hợp, thân thiện trong dạy học; đa dạng hóa các loại hình, phương pháp và chủ thể tham gia trong quá trình kiểm tra đánh giá. Kết quả thực nghiệm sư phạm khi vận dụng các biện pháp này đã chứng minh tính hiệu quả và khả thi của các biện pháp đề ra.
ABSTRACT
Interactive pedagogical view is a new direction in the current education reform in order to improve teaching quality. This view is based on a review of the relationship and the interaction of all three elements involved in the educational process, namely teachers, students and the environment.To enhance the interactive relationship among these factors,we may apply such measures as: using active teaching methods; increasing the use of teaching facilities and information technology; building capacity standards including standards in knowledge capacity and competency standards in social interaction; developing case studies connected with the context; building a friendly and appropriate learning environment in teaching; diversifying forms and methods of testing and assessment with the involvement of students. Pedagogical Experimental results when applying these measures have proven the effectiveness and feasibility of the proposed measures.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn