Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,603,995

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thực trạng thái độ học tập môn Giáo dục học của sinh viên trường Đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Duyên. Tạp chí khoa học Đại học Đồng Tháp. Số: Số 6. Trang: 87-96. Năm 2017. (May 31 2018 2:08PM)
[2]Bài báo: Biện pháp vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học môn giáo dục học tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Duyên*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(99).2016. Trang: 14. Năm 2016. (Apr 7 2016 3:46PM)
[3]Bài báo: Vận dụng quan điểm sư phạm tương tác trong dạy học môn Giáo dục học. Tác giả: Lê Thị Duyên. Tạp chí thiết bị giáo dục. Số: số 129. Trang: 58-61. Năm 2016. (May 31 2018 2:01PM)
[4]Bài báo: Biện pháp dạy học môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực người học tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Duyên. Hội thảo Khoa học Quốc Gia “Đổi mới phương pháp giảng dạy trong các trường sư phạm theo hướng tiếp cận năng lực người học. Số: Số 1. Trang: 68-75. Năm 2016. (May 31 2018 2:03PM)
[5]Bài báo: Thực trạng giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Duyên - Hoàng Thế Hải. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 2(75).2014. Trang: 18-21. Năm 2014.
(Nov 15 2014 7:55PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn