Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 CHÍNH SÁCH KHUYẾN NÔNG THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị An, Ưng Thị Tiền, Đinh Thị Hoàng Anh
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường ĐH Sư phạm toàn quốc lần thứ VII; Số: 1;Từ->đến trang: 708-712;Năm: 2014
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn