Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Chính sách phòng chống thiên tai ở Bắc và Bắc Trung Bộ dưới thời Nguyễn (1802 - 1883). Tác giả: Lê Thị Thu Hiền*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: Số 04(89).2015. Trang: 57-61. Năm 2015.
(Jun 10 2015 3:58PM)
[2]Bài báo: CHÍNH SÁCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI Ở BẮC VÀ BẮC TRUNG BỘ DƯỚI THỜI NGUYỄN (1802 - 1883) . Tác giả: Lê Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 04. Trang: 57-60. Năm 2015. (Oct 1 2015 11:49PM)
[3]Bài báo: Vua Lê Thánh Tông với việc bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Tác giả: Lê Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học và giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: 13. Trang: 51-55. Năm 2015. (Jun 30 2015 10:46PM)
[4]Bài báo: DU LỊCH CUỐI TUẦN Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Phùng Thị Thủy. Tạp chí Văn hóa Du lịch Đà Nẵng. Số: 28. Trang: 43-45, 48. Năm 2014. (Oct 1 2015 11:52PM)
[5]Tham luận: CHÍNH SÁCH KHUYẾN NÔNG THỜI LÊ SƠ (1428 - 1527). Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị An, Ưng Thị Tiền, Đinh Thị Hoàng Anh. Kỷ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường ĐH Sư phạm toàn quốc lần thứ VII. Trang: 708-712. Năm 2014. (Oct 2 2015 12:02AM)
[6]Bài báo: Các quan chức phụ trách thi Đình thời Lê - Trịnh (thế kỷ XVII-XVIII). Tác giả: ThS. Lê Thị Thu Hiền*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 2(75).2014. Trang: 54. Năm 2014. (May 8 2014 4:31PM)
[7]Bài báo: Thực trạng phát triển du lịch Homestay ở Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Lê Thị Lành. Tạp chí Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng. Số: 23. Trang: 39-42. Năm 2013. (Oct 2 2015 12:11AM)
[8]Bài báo: Khai thác nghệ thuật âm nhạc truyền thống vào phát triển du lịch Đà Nẵng: Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Tăng Chánh Tín
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 9. Trang: 78-83. Năm 2013. (Oct 2 2015 12:13AM)
[9]Bài báo: Nét đẹp trong văn hóa dòng họ huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Lê Thị Thu Hiền, Trần Thanh Nhàn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 2. Trang: 101 - 106. Năm 2013.
(Oct 2 2015 12:14AM)
[10]Bài báo: "Lấy thủ làm chiến" - Chiến thuật đánh Pháp chủ đạo tại mặt trận Đà Nẵng của danh tướng Nguyễn Tri Phương”. Tác giả: Lê Thị Thu Hiền
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 4. Trang: 17-21. Năm 2013.
(Oct 2 2015 12:05AM)
[11]Tham luận: Huỳnh Thúc Kháng - nhà trí thức cũ trên bước đường đổi mới giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ XX. Tác giả: Lê Thị Thu Hiền. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng. Trang: 401-409. Năm 2012. (Oct 3 2015 11:13PM)
[12]Tham luận: Đóng góp của danh nhân Quảng Bình đối với đất nước ở thế kỷ XIX. Tác giả: Lê Thị Thu Hiền. Kỷ yếu “Hội thảo khoa học quốc gia về Danh nhân Quảng Bình”
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Trang: 137 - 154. Năm 2012.
(Oct 2 2015 12:25AM)
[13]Tham luận: Một số đặc điểm của tín ngưỡng thờ Nữ thần ở Quảng Nam. Tác giả: Lê Thị Thu Hiền. Kỷ yếu "Hội thảo Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ hai”. Trang: 352-356. Năm 2012. (Oct 2 2015 12:31AM)
[14]Bài báo: Các thiền sư Trung Hoa với việc phát triển Phật giáo Đàng Trong thế kỷ XVII – XVIII. Tác giả: Lê Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 28-34. Năm 2011. (Oct 2 2015 12:33AM)
[15]Bài báo: Văn hóa Đàng Trong đầu thế kỷ XVII qua “Xứ Đàng Trong năm 1621” của Cristophoro Borri”. Tác giả: Lê Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6 [47]. Trang: 221-226. Năm 2011.
(Oct 2 2015 12:35AM)
[16]Tham luận: Các chúa Nguyễn với việc phát triển Phật giáo ở Đàng Trong. Tác giả: Lê Thị Thu Hiền. Kỷ yếu hội thảo khoa học “Chúa - Bồ tát Nguyễn Phúc Chu (1675 - 1725) và sự nghiệp mở mang bờ cõi, phát triển đất nước”. Trang: 58-67. Năm 2011. (Oct 2 2015 12:40AM)
[17]Tham luận: Từ tư tưởng giáo dục lấy người học làm trung tâm của Khổng Tử nghĩ về chiến lược giáo dục của Việt Nam hiện nay. Tác giả: ThS. Lê Thị Thu Hiền. Kỷ yếu "Hội thảo quốc gia về khoa học giáo dục Việt Nam". Trang: 119-123. Năm 2011. (May 19 2011 8:14AM)
[18]Tham luận: Chính quyền Lê - Trịnh với việc chống tiêu cực trong thi cử ở thế kỷ XVII - XVIII. Tác giả: ThS. Lê Thị Thu Hiền. Kỷ yếu "Hội thảo Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ nhất"
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 318-325. Năm 2011.
(May 19 2011 8:18AM)
[19]Tham luận: Một số biện pháp sư phạm để nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trong quá trình giảng dạy bộ môn Lịch sử ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Lê Thị Thu Hiền, CN. Nguyễn Văn Sang
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Kỷ yếu "Hội thảo Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Sư phạm". Trang: 86-92. Năm 2010. (May 19 2011 8:38AM)
[20]Tham luận: Các hướng vận dụng, nguyên tắc, yêu cầu khi khai thác, sử dụng Microsoft Powpoint trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông. Tác giả: ThS. Lê Thị Thu Hiền, CN. Nguyễn Văn Sang
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Kỷ yếu "Hội thảo Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực"
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Trang: 54-60. Năm 2010.
(May 19 2011 8:40AM)
[21]Bài báo: Đội ngũ tiến sĩ thời Lê – Trịnh với việc thực hiện tư tưởng trung quân. Tác giả: ThS. Lê Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 36. Trang: 83-89. Năm 2010.
(May 19 2011 8:49AM)
[22]Bài báo: Tiêu cực trong thi cử thời Lê – Trịnh. Tác giả: ThS. Lê Thị Thu Hiền. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 40. Trang: 231-237. Năm 2010. (May 19 2011 8:51AM)
[23]Tham luận: Những bài học cho việc hội nhập thế giới của văn hóa Việt Nam hiện nay nhìn từ phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX. Tác giả: ThS. Thị Thu Hiền. Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Văn hóa trong thế giới hội nhập”, Nxb Văn hoá – thông tin. Trang: 130-137. Năm 2010. (May 12 2011 2:53PM)
[24]Tham luận: Vị trí và vai trò cảng thị Hội An đối với hoạt động thương mại quốc tế trên biển của Nhật Bản thế kỷ XVI – XVII. Tác giả: ThS. Lê Thị Thu Hiền, CN. Nguyễn Văn Sang
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Nhật Bản - tiểu vùng sông Mêkông: Mối quan hệ lịch sử - hiện tại”. Trang: 465-468. Năm 2010. (May 12 2011 3:04PM)
[25]Tham luận: Vai trò của đội ngũ tăng quan đối với sự phát triển của Đại Việt dưới thời Lý. Tác giả: ThS. Lê Thị Thu Hiền, CN. Nguyễn Văn Sang. Kỷ yếu hội thảo “Văn học, Phật giáo với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”, Nxb Văn hóa – thông tin. Trang: 46-56. Năm 2010. (May 19 2011 8:07AM)
[26]Bài báo: Thi Đình thời Lê – Trịnh: Lều thi hay bàn thi?. Tác giả: Lê Thị Thu Hiền. Tạp chí Xưa và Nay. Số: 283. Trang: 40. Năm 2007. (May 19 2011 8:46AM)
[27]Bài báo: Đèn lồng Hội An. Tác giả: Lê Thị Thu Hiền
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Xưa và Nay
marriage affairs all wife cheat i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 222. Trang: 27-28. Năm 2004.
(May 19 2011 8:44AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn