Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Những bài học cho việc hội nhập thế giới của văn hóa Việt Nam hiện nay nhìn từ phong trào Duy Tân đầu thế kỷ XX
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Thị Thu Hiền
Nơi đăng: Kỷ yếu hội thảo quốc tế “Văn hóa trong thế giới hội nhập”, Nxb Văn hoá – thông tin
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: ;Từ->đến trang: 130-137;Năm: 2010
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hội nhập quốc tế, hội nhập khu vực là một xu thế tất yếu đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Hội nhập đưa đến nhiều cơ hội phát triển nhưng đồng thời đặt ra bao khó khăn, thách thức. Để hòa mình vào dòng chảy thế giới, Việt Nam cũng đang từng bước tham gia vào quá trình hội nhập của nhân loại, trong đó có hội nhập văn hóa. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để hội nhập văn hóa thành công, hay nói cách khác là hình thành một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc song vẫn tiên tiến, sánh vai cùng các quốc gia phát triển khác trên thế giới? Chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời ở ngay trong lịch sử dân tộc. Phong trào Duy tân đầu thế kỷ XX, xét ở mặt nào đó, chính là cách ứng xử của người Việt trong buổi đầu hội nhập với văn hóa khu vực, văn hóa phương Tây. Dù xảy ra cách ngày nay hơn một thế kỷ nhưng nó đã để lại những bài học quý giá cho việc hội nhập văn hóa Việt Nam vào thế giới hiện nay.
ABSTRACT
Regional and international integration is in evitable trend for all countries. Integration creates development opportunities and challenges. In order to catch up with the world's flow, Vietnam is step by step integrating into the world, including culture or create an advanced imbued culture with its natinonal identity. We can find an answer in our history. The Duy Tan (reformation) movement in the early 20th century, in particular view can be seen as the conduct of Vietnames in the early phase of integration. In spite of happening over a century, it has valuable experiences for the integration of Vietnamese culture into the world
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn