Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Từ tư tưởng giáo dục lấy người học làm trung tâm của Khổng Tử nghĩ về chiến lược giáo dục của Việt Nam hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thị Thu Hiền
Nơi đăng: Kỷ yếu "Hội thảo quốc gia về khoa học giáo dục Việt Nam"
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: 119-123;Năm: 2011
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn