Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Một số biện pháp sư phạm để nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên trong quá trình giảng dạy bộ môn Lịch sử ở trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thị Thu Hiền, CN. Nguyễn Văn Sang
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Kỷ yếu "Hội thảo Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Sư phạm"; Số: ;Từ->đến trang: 86-92;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đào tạo theo hình thức học chế tín chỉ không ngừng hướng đến mục tiêu biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo đối với người học. Hình thức đào tạo mới đòi hỏi người giáo viên phải đổi mới phương pháp dạy học theo hướng “bồi dưỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu… tạo điều kiện cho người học tham gia nghiên cứu, thực nghiệm ứng dụng”. Từ thực tế dạy và học ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, ở bài viết này, chúng tôi đề xuất một số biện pháp sư phạm nhằm phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên khi học bộ môn Lịch sử.
ABSTRACT

Training in the form of credit-school incessantly aims to make the training process into self-training course for trainees. The new form of training requires teachers reform their teaching methods towards “improving self-learning and self-research ability,… that create conditions for learns to practicipate in research, experimental applications”. From the actual teaching and learning at University of education, Da Nang University, in this paper, we propose some measures to promote self-learning and self-research competence of the students when study history.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn