Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Các hướng vận dụng, nguyên tắc, yêu cầu khi khai thác, sử dụng Microsoft Powpoint trong dạy học Lịch sử ở trường phổ thông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thị Thu Hiền, CN. Nguyễn Văn Sang
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Kỷ yếu "Hội thảo Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực"
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: ;Từ->đến trang: 54-60;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn