Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Đội ngũ tiến sĩ thời Lê – Trịnh với việc thực hiện tư tưởng trung quân
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Lê Thị Thu Hiền
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 36;Từ->đến trang: 83-89;Năm: 2010
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trung quân” là một nguyên tắc tối thượng trong xã hội Á Đông bắt buộc mọi người dân phải tuân theo, nhất là kẻ Nho sĩ. Ở Việt Nam cũng vậy, đặc biệt là dưới thời Lê sơ, nền giáo dục Nho học đã đào tạo ra một đội ngũ tiến sĩ đông đảo, vừa có tài năng và đức hạnh, vừa ái quốc trung quân bổ sung vào bộ máy quan lại. Chính đội ngũ tiến sĩ trung thành, tài giỏi ấy đã góp phần chủ yếu vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đưa xã hội Đại Việt chuyển sang giai đoạn cực thịnh của chế độ phong kiến Việt Nam. Tuy nhiên, vào thế kỷ XVII - XVIII, những biến đổi lớn về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa đã làm cho chữ “trung” không còn đầy đủ ý nghĩa như trước.
ABSTRACT

“Loyal to the King” is the supreme principal in oriental society that everyone had to obey, especially confucian scholar. And it is the same in Vietnam, in particular in Le-So period, Confucian education had a large amount of doctors who had both talent and virtue, both patriotism and loyal to the king that completed the government official system. Because of these loyal and gifted doctor staffs that had a main part for the cause of national construction and development, Dai Viet had been changed to the phase of quite prosperous of Vietnam feudal system. However, in the 17th - 18th  century, the large change of politics, economy, society and culture made “loyal” have no sufficient meaning as before.

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn