Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,666

 Ảnh hưởng và tác động của quá trình Hà Lan xâm nhập Đông Nam Á (đầu thế kỷ XVII - cuối thế kỷ XVIII)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Mai
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ nhất; Số: 1;Từ->đến trang: tr.339-350;Năm: 2011
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn