Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,852,904

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Về tên gọi dòng sông Mẹ xứ Quảng. Tác giả: Hy Giang Lê Thị Mai. Báo Đà Nẵng cuối tuần. Số: 17-2. Trang: 6,15. Năm 2019. (Apr 10 2019 5:26AM)
[2]Bài báo: Đô thành Điển Xung của vương quốc Lâm Ấp trong sách Thủy Kinh chú. Tác giả: Lê Thị Mai - Zhang Zhuoqing. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số: 3 (503). Trang: 62-76. Năm 2018. (May 31 2018 10:45AM)
[3]Bài báo: Thay đổi địa danh ở dinh Quảng Nam và các trấn Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên trong Minh Mạng tấu nghị. Tác giả: Lê Thị Mai. Hội nghị Thông báo Hán Nôm thường niên 2017. Số: 31-8-17. Trang: tr.79-100. Năm 2017. (May 31 2018 10:50AM)
[4]Tham luận: Trao đổi về việc bổ sung nội dung cương vực lãnh thổ Trung Quốc thời Thanh vào SGK lịch sử lớp 10. Tác giả: Lê Thị Mai. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn Lịch sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa. Trang: tr.136-144. Năm 2017. (May 31 2018 10:59AM)
[5]Bài báo: Khảo cứu bước đầu về địa danh Bàu Ấu và nhân vật lịch sử Nguyễn Duy Kế (Duy Xuyên - Quảng Nam). Tác giả: Lê Thị Mai. Tạp chí Hán Nôm. Số: số 6 (145). Trang: tr.148-160. Năm 2017. (May 31 2018 10:53AM)
[6]Bài báo: Lần thay đổi địa danh làng xã năm Minh Mệnh thứ 5 (1824) - Trường hợp dinh Quảng Nam. Tác giả: Lê Thị Mai. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 3 (112).2017. Trang: 61-65. Năm 2017. (May 28 2017 3:46PM)
[7]Bài báo: Về tấm bia Chơn Quý tỳ khưu ký lược bi. Tác giả: Lê Thị Mai, Vũ Dũng. Thông báo Hán Nôm học. Số: 2016. Trang: 473-486. Năm 2016. (Aug 10 2016 5:03PM)
[8]Bài báo: Phong thổ Quảng Nam cuối thế kỉ XVII (qua tác phẩm Hải ngoại kỷ sự của Hòa thượng Thích Đại Sán). Tác giả: Lê Thị Mai. Tạp chí Khoa học - Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 10. Trang: 30-34. Năm 2016. (Jan 18 2017 2:05PM)
[9]Tham luận: Giới thiệu về bia trùng tu đình châu La Tháp. Tác giả: Lê Thị Mai. Hội nghị Thông báo Hán Nôm học năm 2014, NXB Thế giới. Trang: 517-529. Năm 2015. (Aug 10 2016 4:52PM)
[10]Tham luận: Đông Nam Á - Việt Nam trong các tác phẩm của A.J. Toynbee. Tác giả: Lê Thị Mai. Việt Nam 40 năm (1975 - 2015): Thống nhất, hội nhập và phát triển. Năm 2015. (Aug 10 2016 4:54PM)
[11]Tham luận: Hòa thượng Thích Đại Sán với danh thắng xứ Quảng Nam cuối thế kỉ 17. Tác giả: Lê Thị Mai. Hội thảo Trải nghiệm ý tưởng Việt Nam 2015. Trang: 114-120. Năm 2015. (Aug 10 2016 4:58PM)
[12]Bài báo: Lai lịch, giá trị lịch sử và văn hóa của bia trùng tu đình châu La Tháp. Tác giả: Lê Thị Mai. Tạp chí Văn hóa Quảng Nam. Số: 115 (5/2015). Trang: 20 - 23. Năm 2015. (Aug 10 2016 4:55PM)
[13]Bài báo: Về Hội thảo học thuật Đạo gia Đạo giáo và văn minh sinh thái. Tác giả: Lê Thị Mai. Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo. Số: 8 (134). Trang: 129-132. Năm 2014. (Aug 10 2016 4:49PM)
[14]Bài báo: Điểm dị biệt trong mục đích xâm nhập châu Á của Hà Lan so với Bồ Đào Nha nhìn từ khía cạnh tôn giáo (thế kỷ XVI - XVIII). Tác giả: Lê Thị Mai. Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (01). Trang: 1-2. Năm 2012. (Aug 10 2016 4:46PM)
[15]Bài báo: Khu phố Tây của thành phố Tourane. Tác giả: Lê Thị Mai. Tạp chí Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng. Số: 12. Trang: tr.60-65. Năm 2011. (Aug 10 2016 4:41PM)
[16]Tham luận: Sự lựa chọn đối tác Việt Nam của Đài Loan vào cuối thập niên 1980 - đầu thập niên 1990. Tác giả: Lê Thị Mai. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Quan hệ Việt Nam - Asean - Taiwan. Trang: tr.277-282. Năm 2011. (Aug 10 2016 4:20PM)
[17]Tham luận: Ảnh hưởng và tác động của quá trình Hà Lan xâm nhập Đông Nam Á (đầu thế kỷ XVII - cuối thế kỷ XVIII). Tác giả: Lê Thị Mai. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Sư phạm toàn quốc lần thứ nhất. Trang: tr.339-350. Năm 2011. (Aug 10 2016 4:28PM)
[18]Bài báo: Đặc điểm của quá trình Hà Lan xâm nhập Đông Nam Á (đầu thế kỷ XVII - cuối thế kỷ XVIII). Tác giả: Lê Thị Mai. Tạp chí Nghiên cứu châu Âu. Số: 1. Trang: tr.54-66. Năm 2011. (Aug 10 2016 4:39PM)
[19]Bài báo: Hà Lan thám hiểm lục địa phương Nam huyền thoại. Tác giả: Lê Thị Mai. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (40). Trang: tr.243-248. Năm 2010. (Aug 10 2016 4:35PM)
[20]Bài báo: Công ty Đông Ấn Hà Lan. Tác giả: Lê Thị Mai. Tạp chí Khoa học giáo dục, Đại học Sư phạm Huế. Số: 4(16). Trang: tr.82-87. Năm 2010. (Aug 10 2016 4:31PM)
[21]Tham luận: "Nihonmachi" ở Ayutthaya và Hội An vào cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII - Một nghiên cứu so sánh. Tác giả: LÊ THỊ MAI Khoa Lịch sử, Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế "Nhật Bản - Tiểu vùng sông Mêkông. Mối quan hệ lịch sử và hiện tại". Trang: 1-1. Năm 2010. (May 11 2011 4:29PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Chinese Merchants in Vietnam and Its Cultural Formation in the Early Qing Dynasty - Clues from the Inscription on the Rebuilding Luo-Ta-Zhou Public Monument. Authors: Zhang Zhuoqing, Le Thi Mai. Số 1 năm 2016 Tạp chí Trung Châu, Trung Quốc 中州学刊2016年第1期. No: 第1期. Pages: 129-133. Year 2016. (Aug 10 2016 5:28PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn