Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,854,261

 Di dân Hoa thương ở đất Việt thời Thanh sơ và hình thái văn hóa của họ. 清初在越华商移民及其文化形态——以《罗塔洲重修公亭碑》为线索
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Zhang Zhuoqing, Le Thi Mai
Nơi đăng: Số 1 năm 2016 Tạp chí Trung Châu, Trung Quốc 中州学刊2016年第1期; Số: 第1期;Từ->đến trang: 129-133;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
清初是华商移居越南的高峰时期,中越文化交流十分频繁 新发现的罗塔洲重修公亭碑即如实记录了18世纪重修罗塔洲公亭一事,反映出在越华商代表人物会安明乡社三后贤之一张弘基及其家族的相关情况,透露出中越文化交流的诸多信息 结合碑刻及笔者调查所得可知,以张氏家族为代表的清初在越华商在继承传播中华文化传统的同时,又采取多种方式积极融入越南社会,从而形成了独具自身特点的文化形态。
ABSTRACT
The early Qing Dynasty witnessed the peak of Chinese immigration to Vietnam,and the frequent exchange between Chinese culture and Vietnamese culture. A new discovered monument,namedthe Rebuilding Luo-Ta-Zhou Public Monument,recorded the historical events about the rebuilding in the 18th century. It reflected the basic information about Mr. Chang Hung-chi,a representativefigure of Chinese merchants in Vietnam,and his families. It also contained lots of other information about the cultural exchange between China and Vietnam. Based on the studies of the inscription and field survey data,it can be found that Chinese merchants in Vietnam in the Early Qing Dynasty took many active measures to integrate into the Vietnamese society while carrying forward and spreading the traditional Chinese culture,which made the special cultural formation of Chinese Merchants in Vietnam in the Early Qing Dynasty.
[ 2016\2016m08d010_17_28_37罗塔洲公亭碑.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn