Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,307

 Lần thay đổi địa danh làng xã năm Minh Mệnh thứ 5 (1824) - Trường hợp dinh Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Mai
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 3 (112).2017;Từ->đến trang: 61-65;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Minh Mệnh tấu nghị là một sử liệu ghi chép lại, phản ánh cụ thể nhiều phương diện từ kinh tế, chính trị, văn hóa đến quân sự, đối ngoại của nước ta dưới thời Minh Mệnh (1820-1840), trong đó có vấn đề thay đổi địa danh ít được giới nghiên cứu để ý đến. Nằm trong tập sử liệu Minh Mệnh tấu nghị, bản tấu về việc thay đổi các địa danh trên phạm vi cả nước có “quốc âm (âm Nôm) tịnh bất nhã” thành các “gia danh” do Bộ Hộ soạn, được hoàng đế chuẩn y thi hành vào năm Minh Mệnh thứ 5 (1824), đánh dấu bước chuyển căn bản trong hệ thống địa danh của nhiều vùng đất, trong đó có Dinh Quảng Nam (địa phận gồm tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng nay). Bài viết giới thiệu nội dung phần thay đổi địa danh ở dinh Quảng Nam trong bản tấu nghị này và nêu lên một vài nhận xét.
ABSTRACT
Minh Mệnh tấu nghị, which is the compilation of rules and regulations of Minh Mệnh dynasty (1820-1840) on economics, politics, culture, culture, and foreign policies including issues of toponym change, has not attracted the attention of research scholars. In Minh Mệnh tấu nghị historical data, a petition to the emperor about the change of nationwide village toponym that has “official state pronunciation (Nôm pronunciation) and indecent” to “good toponym” was compiled by Bộ Hộ. It was approved by Minh Menh Emperor in the fifth year of his reign (1824) that marked a fundamental change in toponym system of many regions, including that of Dinh Quang Nam (territory includes Quang Nam province and Da Nang city now). The article introduces the content of toponym change in Dinh Quang Nam in this petition and puts forward a few comments.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn