Lê Thị Minh Đức
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,101,772

 
Mục này được 948 lượt người xem
Họ và tên:  Lê Thị Minh Đức
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  13/08/1983
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Xã Điện Thọ, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh; Tại: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Đơn vị công tác: Khoa Kinh tế số & thương mại điện tử; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý; Tại: Soongsil University
Dạy CN: Quản trị kinh doanh; Thương mại điện tử
Lĩnh vực NC: ERP; FinTech; E-business
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 07/2007 đến 03/2008: Chuyên viên Ban Quản lý dự án xây dựng Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn;
Từ 03/2008 đến 03/2012: Giảng viên Khoa Thương mại điện tử, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn;
Từ 04/2012 đến 03/2014: Trưởng bộ môn Thương mại điện tử, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn;
Từ 05/2018 đến 03/2020: Phó Trưởng phòng Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn;
Từ 04/2020 đến nay: Giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, Đại học Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Nghiên cứu phần mềm mã nguồn mở Openbravo ERP và áp dụng giảng dạy tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt - Hàn. Chủ nhiệm: Phạm Nguyễn Minh Nhựt. Mã số: CHV-GV-11. Năm: 2011. (Jun 29 2020 2:15PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ viễn thông MobiFone tại Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Minh Đức. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ CEST. Số: 1. Trang: 23. Năm 2018. (Jul 1 2020 4:15PM)
[2]Bài báo: Tìm hiểu về ERP (Enterprise Resource Planning) và triển khai hệ thống trong doanh nghiệp. Tác giả: Lê Thị Minh Đức. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ. Số: 1. Trang: 23. Năm 2018. (Jul 1 2020 4:16PM)
[3]Bài báo: Công nghệ tài chính – Tiềm năng phát triển tại thị trường Việt Nam. Tác giả: Lê Thị Minh Đức, Trần Thế Sơn, Đặng Quang Hiển, Trần Thị Hạnh Nguyên, Nguyễn Văn Tân, Nguyễn Quang Hưng. Tạp chí Thông tin và Truyền thông. Số: 562. Trang: 24-30. Năm 2018. (Jul 1 2020 4:30PM)
[4]Bài báo: Giáo Dục Bậc Cao Trong Thời Đại Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư. Tác giả: Lê Thị Minh Đức. Tạp chí Khoa học - Đại học Sư phạm Hà Nội. Số: Vol. 63, Iss. 2. Trang: 48-60. Năm 2018. (Jun 29 2020 3:07PM)
[5]Bài báo: Đánh giá hiệu quả áp dụng mô hình dạy học vừa đúng lúc trong giảng dạy các học phần cơ sở ngành Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu thực nghiệm tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt – Hàn. Tác giả: Lê Thị Minh Đức. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam. Số: 04. Trang: 105-110. Năm 2018. (Jun 29 2020 3:29PM)
[6]Bài báo: Vận dụng mô hình Just-in-Time Teaching trong giảng dạy các học phần cơ sở ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn. Tác giả: Lê Thị Minh Đức. Tạp chí Giáo dục. Số: 422. Trang: 53-56. Năm 2018. (Jun 29 2020 3:42PM)
[7]Bài báo: What factors influence the selection of enterprise resource planning systems. Tác giả: Le Thi Minh Duc. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XXI : Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông (@ 2018). Số: ISBN: 978-604-67-1104-9. Trang: 358-363. Năm 2018. (Jun 29 2020 4:19PM)
[8]Bài báo: Testing Techonology Acceptance Model on the Acceptance of ERP systems by end-users of Small and Medium-sized Enterprises in Vietnam. Tác giả: Le Thi Minh Duc. The 6th Conference on Information Technology and its Applications CITA. Số: ISBN. Trang: 38-45. Năm 2017. (Jun 29 2020 4:27PM)
[9]Bài báo: Giải pháp đào tạo nhân lực ngành Kế toán - Kiểm toán của Việt Nam trong bối cảnh Công nghiệp 4.0. Tác giả: Huỳnh Bá Thúy Diệu; Lê Thị Minh Đức. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Kế toán - kiểm toán và kinh tế Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Số: ISBN: 978-604-922-593-2. Trang: 292-297. Năm 2017. (Jun 29 2020 4:30PM)
[10]Bài báo: Sử dụng phương pháp dạy học vừa đúng lúc (Just-In-Time Teaching) trong giảng dạy các học phần cơ sở chuyên ngành kinh tế học. Tác giả: Lê Thị Minh Đức; Huỳnh Bá Thúy Diệu. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Kinh tế học trong bối cảnh hội nhập. Số: ISBN. Trang: 60-68. Năm 2017. (Jun 29 2020 4:41PM)
[11]Bài báo: Vận dụng mạng xã hội trong công tác tuyển sinh tại trường cao đẳng công nghệ thông tin hữu nghị việt-hàn: Thực trạng và giải pháp. Tác giả: Huỳnh Bá Thúy Diệu; Lê Thị Minh Đức . Kỷ yếu Hội thảo khoa học Công tác tuyển sinh tại các trường Cao đẳng Việt Nam trong bối cảnh mới. Số: 1. Trang: 50-58. Năm 2017. (Jul 1 2020 4:17PM)
[12]Bài báo: Thuận lợi và khó khăn trong công tác tuyển sinh của các trường cao đẳng trong bối cảnh giáo dục Việt Nam hiện nay. Tác giả: Lê Thị Minh Đức; Huỳnh Bá Thúy Diệu. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Công tác tuyển sinh tại các trường Cao đẳng Việt Nam trong bối cảnh mới. Số: 1. Trang: 59-68. Năm 2017. (Jul 1 2020 4:19PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Understanding the Impact of Internet of Things on Logistics Service Supply Chain Architecture. Authors: Minh Duc Le. Imperial Journal of Interdisciplinary Research. No: Vol. 3, Iss. 6. Pages: 198-204. Year 2017. (Jun 29 2020 2:57PM)
[2]Article: ERP and Application Status: A Review of Vietnam’s SMEs. Authors: Minh Duc Le. Journal of Research in Business, Economics and Management. No: Vol. 8, Iss. 6. Pages: 1577-1587. Year 2017. (Jun 29 2020 3:01PM)
[3]Article: Vietnam's Monetary Policy: A Multi-objective framework in 2018. Authors: Huynh Ba Thuy Dieu, Le Thi Minh Duc. International Conference Proceedings on Evolution of Monetary Policy Framework after the Global Financial Crisis. No: ISBN: 978-604-59-9063-6. Pages: 81-94. Year 2017. (Jun 29 2020 4:32PM)
[4]Article: Solutions for Vietnamese Higher education in the 4th Industrial Revolution Era. Authors: Le Thi Minh Duc. International Conference Proceedings on Developing competency for Vietnamese educational managers in the context of industrial revolution 4.0. No: ISBN: 978-604-946-333-4. Pages: 395-403. Year 2017. (Jun 29 2020 4:39PM)
[5]Article: Understanding Factors of the Intention to Repurchase at the Previous e-Shopping Mall – Focused on Vietnamese Customers using Coupang.com. Authors: Minh-Duc Le, Kyeong Seok Han, Se Hyun Cho. The Journal of Internet Electronic Commerce Research. No: Vol. 16, No. 2. Pages: 87-112. Year 2016. (Jun 29 2020 2:48PM)
[6]Presentations: An empirical study on the successful implementation of ERP systems for the firm performance enhancement-focused on Vietnamese SMEs. Authors: Le Thi Minh Duc, Kyeong Seok Han. International Conference Proceedings on Smart Media and Applications. Pages: 69-72. Year 2016. (Jun 29 2020 4:47PM)
[7]Article: Understanding the Impact of ERP System Implementation on Firm Performance – Focused on Vietnamese SMEs. Authors: Minh-Duc Le, Kyeong Seok Han. International Journal of Software Engineering and Its Applications. No: Vol. 10, No. 9. Pages: 87-104. Year 2016. (Jun 29 2020 2:55PM)
[8]Article: Factors Affecting Successful Implementation of ERP Systems towards Organizational Performance – Focused on SMEs in Vietnam. Authors: Thi Minh Duc Le, Kyeong Seok Han. European Journal of Business and Social Sciences. No: Vol. 4, No. 9. Pages: 72-92. Year 2015. (Jun 29 2020 2:34PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 2 2020 11:07AM)(Jul 2 2020 11:08AM)(Jun 29 2020 4:55PM)(Jun 29 2020 4:54PM)(Jun 29 2020 4:53PM)
[1]Nguyên lý kế toán Chủ biên: Yongkyu Lee; Lê Thị Minh Đức; Ngô Hải Quỳnh; Trần Thảo An. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2019.
[2]Kế toán tài chính Chủ biên: Kyeongho Park; Lê Thị Minh Đức; Ngô Hải Quỳnh; Vũ Thị Quỳnh Anh. Nơi XB: NXB Thông tin và Truyền thông. Năm 2019.
[3]Giới thiệu phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP) Chủ biên: Phí Đắc Hải. Đồng tác giả: Lê Thị Minh Đức. Nơi XB: Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn. Năm 2012.
[4]Thống kê kinh doanh Chủ biên: Phí Đắc Hải. Đồng tác giả: Lê Thị Minh Đức. Nơi XB: Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn. Năm 2009.
[5]Kinh tế Vĩ mô Chủ biên: Phí Đắc Hải. Đồng tác giả: Lê Thị Minh Đức. Nơi XB: Trường Cao đẳng CNTT Hữu nghị Việt - Hàn. Năm 2008.
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải khuyến khích hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật TP. Đà Nẵng lần thứ 11

 Khoa học công nghệ

 2012

 32/QĐ-LHH-BTCHT ngày 18/6/2012

 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật TP. Đà Nẵng

[2] Giải nhì Hội thi Kỹ năng sử dụng máy tính ngành Thông tin và Truyền thông Cụm Miền Trung - Tây Nguyên

 Công nghệ thông tin

 2010

 106/QĐ-CQĐDĐN ngày 23/7/2010

 Cơ quan đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông tại TP. Đà Nẵng

[3] Giải nhất Hội thi Kỹ năng sử dụng máy tính ngành Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng

 Công nghệ thông tin

 2010

 16/GK-STTTT ngày 28/6/2010

 Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng

[4] Giải ba Hội thi Kỹ năng sử dụng máy tính ngành Thông tin & Truyền thông

 Công nghệ thông tin

 2010

 1247/QĐ-BTTTT ngày 24/8/2010

 Bộ Thông tin và truyền thông

  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học. Năm: 2008; 2009.
[2] Giấy khen công đoàn Bộ Thông tin và truyền thông. Năm: 2010; 2011; 2012.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2010; 2011; 2012; 2017; 2018; 2019; 2020.
[4] Giảng viên dạy giỏi. Số: 439/QĐ-CĐVH ngày 29/09/2011. Năm: 2011.
[5] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông. Năm: 2012; 2019.
[6] Chiến sĩ thi đua Bộ thông tin và truyền thông giai đoạn 2010 – 2012. Số: 604/QĐ-BTTTT ngày 29/5/2013. Năm: 2013.
[7] Giấy khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm: 2016; 2018; 2019; 2020.
[8] Giấy khen Cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển trường giai đoạn 2007 – 2017. Năm: 2017.
[9] Người lao động tiêu biểu ngành Thông tin và Truyền thông năm 2018. Số: 318/QĐ-CĐTTTT ngày 07/5/2018. Năm: 2018.
[10] Giấy khen - Đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyển sinh. Năm: 2018; 2019.
[11] Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thông tin và Truyền thông”. Số: 1657/QĐ-BTTTT ngày 09/10/2019. Năm: 2019.
[12] Chiến sĩ thi đua Bộ thông tin và truyền thông giai đoạn 2017 – 2019. Số: 1026/QĐ-BTTTT. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hệ thống thông tin quản lý
Ngành: Kinh tế học
 2017 Sinh viên  
[2]Hệ thống kinh doanh điện tử
Ngành: Kinh tế học
 2013 Sinh viên  
[3]ERP
Ngành: Kinh tế học
 2009 Sinh viên  
[4]Thương mại điện tử
Ngành: Kinh tế học
 2008 Sinh viên  
[5]Thống kê kinh doanh
Ngành: Kinh tế học
 2008 Sinh viên  
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn