Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,850

 The impacts of American Pivot to Asia policy on ASEAN
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Thị Phương Loan
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 6(115) 2017;Từ->đến trang: 82-86;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chính sách đối ngoại hậu Chiến tranh lạnh của Hoa Kỳ luôn có tác động đến nền chính trị thế giới. Trong thế kỷ XXI, thế giới đã chứng kiến sự dịch chuyển cán cân quyền lực từ châu Âu sang châu Á với sự ra đời của hàng loạt cơ chế hợp tác đa phương. Chính quyền Tổng thống Obama đã triển khai Chính sách xoay trục (CSXT) sang châu Á (còn gọi là chính sách tái cân bằng) như một động thái ứng phó với vị trí ngày càng quan trọng của châu Á cũng như cam kết của Hoa Kỳ với chủ nghĩa đa phương và cấu trúc an ninh khu vực. Cho đến nay, CSXT đã có những ảnh hưởng nhất định đến ASEAN và quan hệ ngoại giao ASEAN-Hoa Kỳ-Trung Quốc. Bài báo nghiên cứu tác động của CSXT, đánh giá mức độ hiệu quả của hợp tác ASEAN-Hoa Kỳ và phân tích lợi ích và thách thức của ASEAN. Bài nghiên cứu cũng dự đoán triển vọng quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ và chính sách châu Á của Hoa Kỳ, từ đó đề xuất kiến nghị đối với mối quan hệ này thời hậu CSXT
ABSTRACT
American post-Cold-war foreign policy has always made a number of impacts on world politics. The twenty-first century has witnessed the power shift from the Western world to Asia with the establishment of a variety of regional institutions and cooperation. Consequently, the Obama administration initiated the American pivot to Asia (a.k.a. strategic rebalance policy) as a response to the growing importance of Asia and a commitment to multilateralism and regional security architecture. Up to now, the policy has made certain impacts on the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and the ASEAN-U.S.-China relations. Accordingly, this paper studies the impacts of American pivot to Asia, assesses the effectiveness of cooperation between ASEAN and the U.S., and evaluates benefits and challenges of ASEAN and their member states. The paper also analyzes the future of ASEAN-U.S. relations and American Asia policy to propose implications for these relations after the pivot in the upcoming period.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn