Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,606

 Từ làn sóng văn hóa Hallyu đến quyền lực mềm của Hàn Quốc - Hướng đi cho Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Thị Ngọc Hoa, Lê Thị Phương Loan
Nơi đăng: Tuyển tập công trình Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kỳ hội nhập, ISBN 9786048425173; Số: NXB Đà Nẵng;Từ->đến trang: 122-127;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nếu ví các cơ chế hợp tác đa phương là “động cơ” của sự vận động chính trị quốc tế thì quyền lực mềm chính là “nhiên liệu” để các động cơ đó hoạt động. Việc sử dụng đúng quyền lực mềm không chỉ giúp giải quyết ổn thỏa những vấn đề mang tầm quốc gia hay khu vực mà còn có thể giúp tăng phạm vi ảnh hưởng cũng như vị thế của một quốc gia trên trường quốc tế. Trên thực tế, tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong khoảng hai thập kỷ gần đây, Hàn Quốc nổi lên như một quốc gia vận dụng thành công và linh hoạt quyền lực mềm, đặc biệt là thông qua sự lan tỏa Làn sóng văn hóa Hallyu (Làn sóng Hàn Quốc) trong khu vực và trên toàn thế giới. Quy trình vận dụng thành công quyền lực mềm, theo Joseph Nye, bao gồm năm bước. Bài báo sử dụng Mô hình chuyển đổi quyền lực mềm (Soft Power Conversion Process) để nghiên cứu trường hợp của Hàn Quốc, từ đó đề xuất một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.
ABSTRACT
Supposed multilateral cooperation mechanisms are “engines” of global political change, soft power will be the “fuel” to power them. The smart use of soft power not only helps a country meet national or regional challenges but also empowers its status in world politics. In fact, in the first two decades of the twenty-first century in Asia Pacific, South Korea has emerged as an example of effective use of soft power, particularly with the popularity of Korean wave (Hallyu) regionally and internationally. According to Joseph Nye’s Model for conversion of soft power into desired outcome, there are five steps for a country to effectively use soft power in its foreign policy making process. Accordingly, this paper, studying South Korea as an exemplary case, proposes some recommendations for Vietnam to generate and leverage its soft power in the contemporary world.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn