Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Building a multi-output hybrid model for interval-valued time series forecasting. Tác giả: Thuy-Linh Le, Duc Sy Nguyen, Le Nhat Hoang Tran, Vy-Tang Thi Khanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 18. Trang: 51-54. Năm 2020. (Jun 19 2020 9:56AM)
[2]Bài báo: A hybrid model of least squares support vector regression and particle swarm optimization for Vietnam stock market analysis. Tác giả: Thuy-Linh Le and Thi Thu Ha Truong. The 8th Conference on Information Technology and Its Application. Số: 2. Trang: 9-16. Năm 2019. (Oct 1 2019 6:50PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng ngôn ngữ lập trình C# để xây dựng chương trình tính toán thông số cho các bộ truyền động trong việc thiết kế hộp giảm tốc. Tác giả: Đào Thanh Hùng, Lê Thị Thùy Linh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108). Trang: 89 - 93. Năm 2016. (Oct 1 2019 6:53PM)
[4]Bài báo: Ứng dụng phần mềm Arena để xây dựng mô hình trạm sạc cho xe điện. Tác giả: Lê Thị Thùy Linh, Đào Thanh Hùng. 2 nd ATiGB 2016. Số: 11(108). Trang: 98-101. Năm 2016. (Feb 18 2019 8:53AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Interval Forecasting of Financial Time Series by Accelerated Particle Swarm-Optimized Multi-Output Machine Learning System. Authors: Jui-Sheng Chou ; Dinh-Nhat Truong ; Thuy-Linh Le. Tạp chí khoa học IEEE Access. No: 8. Pages: 14798 - 14808. Year 2020. (Feb 26 2020 10:34AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn