Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,212,994

 Khảo sát mối liên quan giữa hình ảnh nội soi, mô bệnh học với sự biểu lộ HER2 ở bệnh nhân ung thư dạ dày
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Viết Nho, Trần Văn Huy, Đặng Công Thuận, Tạ Văn Tờ Tác giả chính: ThS Lê Viết Nho. 0905154572. Email: levietnhodl@gmail.com
Nơi đăng: Tạp chí khoa học tiêu hóa Việt Nam, Hội nghị khoa học tiêu hóa lần thứ 17; Số: Tập VI, Số 24;Từ->đến trang: 1611-1619;Năm: 2011
Lĩnh vực: Y - Dược; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu: Sự biểu lộ HER2 là chỉ điểm tiên lượng, giúp chọn lựa những bệnh nhân ung thư dạ dày có lợi với điều trị trastuzumab. Mục tiêu của chúng tôi là khảo sát đặc điểm giới tính, lứa tuổi, hình ảnh nội soi, mô bệnh học của bệnh nhân UTDD và mối liên quan của nó với sự biểu lộ HER2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Từ 3/2010-05/2011, 64 bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến dạ dày được đánh giá tình trạng HER2 bằng kỹ thuật hóa mô miễn dịch mẫu mô sinh thiết qua nội soi. Kết quả: Ung thư tâm vị chiếm 7,8%, ung thư không thuộc tâm vị chiếm 92,2%. Theo phân loại Borrmann, thể nấm chiếm 42,2%, thể loét 25%, thể polyp 20,3%, và thể thâm nhiễm 12,5%. Theo phân loại Lauren, thể lan tỏa chiếm 57,8%, thể ruột chiếm 42,2%. Theo WHO, 43,8% thuộc thể tuyến ống, 31,3% thể không biệt hóa, 17,2% thể tế bào nhẫn và 7,8% thể tuyến nhầy. Về độ biệt hóa, thể biệt hóa kém chiếm 51,6%, thể biệt hóa tốt 29,7% và thể biệt hóa vừa 18,8%. Biểu lộ HER2 gặp ở 23,5% ung thư biểu mô dạ dày. 40% u ở tâm vị và 22% u không thuộc tâm vị có HER2 (+). Biểu lộ HER2 khác nhau giữa các thể polyp, nấm, loét và thâm nhiễm với tỷ lệ lần lượt là 30,8%, 37%, 6,3% và 0% (p = 0,04). Ung thư thể ruột biểu lộ HER2 cao hơn thể lan tỏa (37% so với 13,5%, p = 0,04). Biểu lộ HER2 trong ung thư biểu mô tuyến ống, tuyến nhầy, thể tế bào nhẫn và thể không biệt hóa lần lượt là 35,7%, 9,1%, 20% và 15%. 36,8% u biệt hóa tốt, 33,3% u biệt hóa vừa và 12,1% u biệt hóa kém biểu lộ HER2. Kết luận: Tỷ lệ biểu lộ HER2 trong ung thư biểu mô tuyến dạ dày là 23,5%. Sự biểu lộ HER2 có liên quan với hình ảnh đại thể, thể mô học của khối u.
ABSTRACT
Background and aim: HER2 is considered to have prognostic value in gastric cancer and test for HER2 overexpression help to select patients for targeted therapy with trastuzumab. We aim to study endoscopic and histopathological characteristics of gastric adenocarcinoma and their relationship with HER2 overexpression. Patients and methods: Biopsy samples from 64 gastric cancer patients were examined for HER2 status by immunohistochemical staining. Results: 7.8% tumor were cardia tumors and 92.2% were non-cardia tumors. On Lauren classification, 42.2% were intestinal type and 57.8% were diffuse type. On WHO classification, 43.8% were tubular adenocarcinoma, 7.8% were mucinous adenocarcinoma, 17.2% were signet-ring cell carcinoma, and 31.3% were undifferentiated carcinoma. 29,7% were well-differentiated, 18,8% were moderately-differentiated, and 51.6% were poorly-differentiated carcinoma. HER2 was positive in 23.5% of gastric carcinomas, 40% cardia tumors and 22% non-cardia tumors. HER2 positivity among polypoid, fungating, ulcerated, and infiltrative types were 30.8%, 37%, 6.3% and 0%, respectively. HER2 overexpression in intestinal type was higher than that in diffuse type (37% vs. 13.5%, p = 0.04). HER2 overexpression in tubular adenocarcinoma, mucinous adenocarcinoma, signet-ring cell carcinoma, and undifferentiated carcinoma was 35.7%, 9.1%, 20% and 15%, respectively. 36.8% of well-differentiated tumors, 33.3% moderately-differentiated tumors, and 12.1% of poorly-differentiated tumors were found to be HER2-positive. Conclusions: HER2 overexpression was found in 23.5% of gastric carcinoma and was associated with its endoscopic findings and histopathologic types.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn