Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phân tích bệnh chứng tiến cứu bệnh nguyên sôt cấp tính chưa rõ nguyên nhân tại Việt Nam. Tác giả: Nhiem Le-Vieta,b,c, Viet-Nho Led, Hai Chungc, Duc-Tuan Phane, Quang-Duong Phanf, Thanh-Van Caog,Cédric Abatb, Didier Raoultb,h and Philippe Parola
. Emerging Microbes & Infections. Số: VOL. 8. Trang: 339-352. Năm 2019.
(Oct 3 2019 9:13AM)
[2]Bài báo: Kết quả bước đầu ứng dụng ERCP trong điều trị một số bệnh lý mật, tụy. Tác giả: Than Trong Long, Le Viet Nho, Le Tan Toan, Truong Quang Huy
. Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế. Số: 31. Trang: 116-124. Năm 2016.
(Mar 27 2018 2:07PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu sự biểu lộ EGFR bằng kỹ thuật hóa mô miễn dịch trên mẫu mô ung thư dạ dày sinh thiết qua nội soi. Tác giả: Lê Viết Nho, Trần Văn Huy. Tạp chí Y Dược học _ Trường Đại học Y Dược Huế. Số: 15. Trang: 84-91. Năm 2013. (Mar 27 2018 1:56PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu quá biểu lộ HER2 ở bệnh nhân ung thư dạ dày. Tác giả: Lê Viết Nho, Trần Văn Huy, Đặng Công Thuận, Tạ Văn Tờ. Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh – Hội thảo chuyên ngành giải phẫu bệnh lần thứ 8. Số: Tập 15, Số 2. Trang: 47-53. Năm 2011. (Mar 26 2018 10:31PM)
[5]Bài báo: Khảo sát mối liên quan giữa hình ảnh nội soi, mô bệnh học với sự biểu lộ HER2 ở bệnh nhân ung thư dạ dày. Tác giả: Lê Viết Nho, Trần Văn Huy, Đặng Công Thuận, Tạ Văn Tờ Tác giả chính: ThS Lê Viết Nho. 0905154572. Email: levietnhodl@gmail.com . Tạp chí khoa học tiêu hóa Việt Nam, Hội nghị khoa học tiêu hóa lần thứ 17. Số: Tập VI, Số 24. Trang: 1611-1619. Năm 2011. (Mar 27 2018 1:50PM)
[6]Bài báo: Đánh giá hiệu quả điều trị của Entecavir trên các bệnh nhân viêm gan B mạn HBeAg (+). Tác giả: Trần Văn Huy, Lê Viết Nho. Tạp chí khoa học tiêu hóa Việt Nam. Số: 18. Trang: tr. 1221-1227. Năm 2009. (Mar 26 2018 10:25PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Prospective case-control analysis of the aetiologies of acute undifferentiated fever in Vietnam. Authors: Nhiem Le-Viet, Viet-Nho Le, Hai Chung, Duc-Tuan Phan, Quang-Duong Phan, Thanh-Van Cao, Cédric Abat, Didier Raoult, and Philippe Parola
. Emerging Microbes & Infections. No: 8. Pages: 339-352. Year 2019.
(Jun 3 2019 3:54PM)
[2]Article: Dual Genotype Orientia tsutsugamushi Infection in Patient with Rash and Eschar, Vietnam, 2016. Authors: Nhiem Le-Viet, Duc-Tuan Phan, Nho Le-Viet, Sinh Trinh, Muoi To, Didier Raoult, Philippe Parola. Emerging Infectious Diseases. No: 24(8). Pages: 1520-1523. Year 2018. (Sep 30 2018 9:10PM)
[3]Article: Use of eschar swabbing for the molecular diagnosis and genotyping of Orientia tsutsugamushi causing scrub typhus in Quang Nam province, Vietnam. Authors: Nhiem Le Viet, Maureen Laroche, Hoa L Thi Pham, Nho L Viet, Oleg Mediannikov, Didier Raoult, Philippe Parola. PLOS Neglected Tropical Diseases. No: 11(2). Pages: e0005397. Year 2017. (Sep 30 2018 9:05PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn