Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu sự biểu lộ EGFR bằng kỹ thuật hóa mô miễn dịch trên mẫu mô ung thư dạ dày sinh thiết qua nội soi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Viết Nho, Trần Văn Huy
Nơi đăng: Tạp chí Y Dược học _ Trường Đại học Y Dược Huế; Số: 15;Từ->đến trang: 84-91;Năm: 2013
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mục tiêu: Sự biểu lộ EGFR bằng kỹ thuật hóa mô miễn dịch là chỉ điểm tiên lượng và có thể giúp chọn lựa những bệnh nhân ung thư dạ dày có lợi với một số liệu pháp điều trị đích. Mục tiêu của chúng tôi là xác định tỷ lệ biểu lộ EGFR và mối liên quan của nó với đặc điểm hình ảnh nội soi, mô bệnh học ở bệnh nhân UTDD. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Từ 1/2010-12/2011, 90 bệnh nhân UTBMT dạ dày được đánh giá tình trạng EGFR bằng kỹ thuật hóa mô miễn dịch mẫu mô sinh thiết qua nội soi. Kết quả: Ung thư tâm vị chiếm 6,7%, ung thư không thuộc tâm vị chiếm 93,3%. Theo phân loại Lauren, thể ruột chiếm 51,1%, thể lan tỏa chiếm 48,9%. Theo TCYTTG, có 53,3% thể ống nhỏ, 7,8% thể nhầy, 15,6% thể tế bào nhẫn và 23,3% thể không biệt hóa. Về độ biệt hóa, có 32,2% thể biệt hóa tốt, 15,6% thể biệt hóa vừa và 52,2% thể biệt hóa kém. Biểu lộ EGFR gặp ở 25,6% UTBMT dạ dày. 50% u ở tâm vị và 23,8% u không thuộc tâm vị có EGFR (+). Biểu lộ EGFR khác nhau giữa các dạng polyp, nấm, loét và thâm nhiễm với tỷ lệ lần lượt là 46,2%, 29,7%, 9,1% và 42,4% (p = 0,03). Ung thư thể ruột biểu lộ EGFR cao hơn thể lan tỏa (41,3% so với 9,1%, p=0,001). Biểu lộ EGFR khác nhau giữa UTBMT thể ống nhỏ, thể nhầy, thể tế bào nhẫn và thể không biệt hóa, với tỷ lệ lần lượt là 39,6%, 14,3%, 14,3% và 4,8% (p=0,011). Biểu lộ EGFR khác nhau giữa các độ biệt hóa: 41,4% u biệt hóa tốt, 50,0% u biệt hóa vừa và 8,5% u biệt hóa kém (p<0,001). Kết luận: Tỷ lệ biểu lộ EGFR trong mẫu mô UTBMT dạ dày sinh thiết qua nội soi là 25,6%. Sự biểu lộ EGFR có liên quan với hình ảnh đại thể, thể mô học và mức độ biệt hóa của khối u.
ABSTRACT
Background and objectives: EGFR expression by immunohistochemistry is a prognostic maker in gastric cancer and helps to select candidates benefitted from some targeted therapies. This study is aimed at assessing EGFR expression and its relationship with endoscopic and histopathological findings of gastric cancer. Materials and methods: Biopsy specimens from 90 gastric adenocarcinoma patients were examined for EGFR status by immunohistochemistry. Results: 6.7% of tumors were cardia tumors and 93.3% were non-cardia tumors. Using the Lauren classification, 51.1% were intestinal type and 48.9% were diffuse type. Using WHO classification, 53.3% were tubular adenocarcinoma, 7.8% were mucinous adenocarcinoma, 15.6% were signet-ring cell carcinoma and 23.3% were undifferentiated carcinoma. 32.2% were well-differentiated, 15.6% were moderately-differentiated and 52.2% were poorly-differentiated carcinoma. EGFR was positive in 25.6% of gastric carcinomas, 50.0% cardia tumors and 23.8% non-cardia tumors. EGFR positivity among polypoid, fungating, ulcerated and infiltrative types were 46.2%, 29.7%, 9.1% and 42.4% (p = 0.03), respectively. EGFR expression in intestinal type was higher than that in diffuse type (41.3% vs 9.1%, p=0.001). EGFR expression in tubular adenocarcinoma, mucinous adenocarcinoma, signet-ring cell carcinoma, and undifferentiated carcinoma was 39.6%, 14.3%, 14.3% and 4.8% (p=0.011), respectively. EGFR expressions were different between differentiation degrees: 41.4% of well-differentiated tumors, 50.0% moderately-differentiated tumors and 8.5% of poorly-differentiated tumors (p<0.001). Conclusions: EGFR expression was found in 25.6% of endoscopic biopsy specimens of gastric adenocarcinoma and was associated with endoscopic gross characteristics, histologic type and differentiation degree.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn