Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Use of eschar swabbing for the molecular diagnosis and genotyping of Orientia tsutsugamushi causing scrub typhus in Quang Nam province, Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nhiem Le Viet, Maureen Laroche, Hoa L Thi Pham, Nho L Viet, Oleg Mediannikov, Didier Raoult, Philippe Parola
Nơi đăng: PLOS Neglected Tropical Diseases; Số: 11(2);Từ->đến trang: e0005397;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
BackgroundScrub typhus is a rickettsiosis which is caused by Orientia tsutsugamushi and occurs throughout the Asia-Pacific region. Molecular diagnosis of rickettsioses using eschar swabs has recently emerged, and may be very useful for the diagnosis of these diseases in tropical settings.Methodology/Principal findingsQuantitative polymerase chain reaction (qPCR) was used to detect O. tsutsugamushi DNA in whole blood and eschar swab specimens of 67 patients who were clinically suspected of scrub typhus in Quang Nam province, Vietnam. Among the 20 patients for whom both eschar and whole blood were obtained, 17 (85%) of the eschar specimens and 5 (25%) of the whole blood specimens tested positive for O. tsutsugamushi. Genetic analysis of the 56-kDa TSA gene sequences demonstrated that the 14 sequences obtained in this study, including 12 eschar swabs and 2 whole blood specimens, were related to 4 groups: Karp, Kawasaki, Gilliam (JG-v and TG-v) and TA716. The majority (9/14; 64.4%) of contemporary O. tsutsugamushigenotypes in Quang Nam province were related to the Karp group.ConclusionsThese results suggest that polyclonal antigen pools used for serological testing in the future should contain at least Karp, Kawasaki, Gilliam and TA716 antigens for Vietnamese patients, as well as patients who have traveled to Vietnam. qPCR after eschar swabbing should be considered for molecular diagnosis of scrub typhus in endemic patients as well as in travelers, since it is easy to perform and appears very useful for the rapid detection of Orientia tsutsugamushi in the early phase of infection.
[ 2018\2018m09d030_21_11_221._Use_of_eschar_swabbing_for_detection_of_Orientia_tsutsugamushi_in_Vietnam_2017.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn