Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,560,643

 Nghiên cứu sơ chế, chiết xuất polysaccharide và triterpenoid thô từ quả thể nấm linh chi
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huỳnh Thị Kim Cúc Phạm Châu Huỳnh, Lê Văn Tình, Lê Thị Thảo Tiên, Phan Tiến Dũng, Nguyễn Bá Ngọc, Đặng Quang Hải, Mạc Thị Hà Thanh
Nơi đăng: Tạp chí Khoa Học Và Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng; Số: 3;Từ->đến trang: 41-46;Năm: 2021
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm làm rõ ảnh hưởng của kỹ thuật sơ chế nguyên liệu, chiết xuất đến kết quả khai thác polysaccharide và triterpenoid từ nấm Linh chi (Ganoderma lucidum). Thực nghiệm cho thấy, hiệu suất thu nhận các hoạt chất có thể được cải thiện nếu xử lý quả thể nấm bằng phương pháp ủ – sấy hoặc lạnh đông sâu – nghiền, giảm kích thước bột xay, tăng tỷ lệ dung môi/ nguyên liệu, tăng thời gian ngâm, và tăng số lần chiết lặp. Hiệu suất thu nhận, thành phần chất chiết còn phụ thuộc thành phần dung môi (trong chiết xuất đơn) và thứ tự sử dụng các dung môi (trong chiết xuất kép). Chiết bằng nước có thể thu được ~100w% polysaccharide và ~16–20w% triterpenoid có trong nguyên liệu, và nếu chiết tiếp bằng EtOH có thể thu kiệt phần triterpenoid còn lại trong bã. Ngược lại, nếu chiết bằng EtOH, có thể thu được ~100w% triterpenoid trong nguyên liệu và dịch chiết không chứa polysaccharide, nhưng nếu sau đó tiếp tục chiết bã bằng nước, chỉ thu được ~78,5w% lượng polysaccharide có trong nguyên liệu.
ABSTRACT
This study was aimed to clarify the effects of raw material preliminary processing, extraction technique on the extraction of polysaccharides and triterpenoids from Ganoderma lucidum fruitingbody. It was shown that the extraction efficiency of the active substances could be improved with the mushroom processed by annealing - drying or deep freezing – crushing, or by reducing the size of the raw material, increasing the ratio of solvent/raw materials, the immersion time, and the number of repetitions. The extraction efficiency and the extract composition were shown depended on the solvent content (in single extraction) and the order in which the solventswere used (in double extraction). Extraction with water as the solvent was able to collect ~100w% polysaccharide and ~16–20w% triterpenoids in the materials, and further extraction with EtOH could harvest the remaining triterpenoid in the residues. In contrary, in the extraction with EtOH, ~100w% triterpenoid was obtained from the raw material, the resulted extract contained no polysaccharide, and in further extraction of the residue with water, only ~78.5w% of the polysaccharide in the raw material was obtained.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn