Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,949,716

 Dự tính áp lực bơm bê tông trực tiếp từ các thông số thành phần của bê tông thông qua việc xác định các thông số ma sát.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chanh-Trung Mai, El-Hadj Kadri, Tien-Tung Ngo, Abdelhak Kaci, and Mustapha Riche
Nơi đăng: Advances in Materials Science and Engineering; Số: ISSN 1687-8434;Từ->đến trang: http://dx.doi.org/10.1155/2014/503850;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
In this paper, a new method is proposed to estimate pumping pressure based on concrete composition without experimental measurements. Previous studies show that the pumping pressure depends on the interface friction between concrete and the wall of the pumping pipes. This friction is determined by the thickness and the rheology of the boundary layer formed at the interface. This latter is mainly formed by water, cement and fine sand particles which come from concrete. Hence, interface parameters, that are the viscous constant and the interface yield stress, are directly related to concrete composition. In this work, at the first time the interface yield stress model is suggested and validated thanks to an experimental database also carried out in this study with a precision of around 13%. Then, the pressure estimation method is proposed using the two models to calculate the interface parameters. The validation of the method is carried out basing on the comparison with real measurements on the building site. This method enables to calculate the pumping pressure with a precision of around 15%.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn