Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,596,049

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu cải tiến mô hình ngưỡng trượt theo vật liệu địa phương. Tác giả: MAI Chánh Trung, NGUYỄN Hoàng Vĩnh. Tạp chí Xây dựng BXD. Số 05. Số: ISSN 0866-8762. Trang: 101-105. Năm 2019. (Jan 14 2020 3:50PM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của khối lượng hồ xi măng lên tính chất lưu biến của vữa bê tông theo thời gian. Tác giả: MAI Chánh Trung, NGUYỄN Duy Nhật. Tạp chí Xây dựng BXD. Số 01. Số: ISSN 0866-8762. Trang: 92-95. Năm 2018. (Jan 14 2020 3:59PM)
[3]Bài báo: Ảnh hưởng của khối lượng hồ xi măng lên ma sát giữa bê tông với thành ống bơm theo thời gian. Tác giả: MAI Chánh Trung, NGUYỄN Đắc Hưng. Tạp chí Xây dựng BXD. Số 12. Số: ISSN 0866-8762. Trang: 138-141. Năm 2017. (Jan 14 2020 4:04PM)
[4]Bài báo: Ảnh hưởng của thành phần phụ gia siêu dẻo lên ma sát giữa bê tông với thành ống bơm. Tác giả: Mai Chánh Trung, Đoàn Trần Hiệp. Tạp chí Xây Dựng. Số 05. Số: ISSN: 0866-0762. Trang: 126-129. Năm 2017. (Nov 7 2017 8:21AM)
[5]Tham luận: Mô hình ngưỡng trượt từ các thông số thành phần của bê tông. Tác giả: Mai Chánh Trung, Đoàn Trần Hiệp. The 2nd National Conference on Transport Infrastructure with Subtainable Development (TISDIC 2016). Trang: 701-711. Năm 2016. (Nov 11 2017 11:28AM)
[6]Bài báo: Ảnh hưởng của các thông số thành phần bê tông lên ma sát giữa bê tông với thành ống bơm. Tác giả: Mai Chánh Trung. Tạp chí Xây Dựng, Số 07. Số: ISSN: 0866-0762. Trang: 25-28. Năm 2016. (Aug 4 2016 5:21PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: The time-dependent effect over time of water-to-cement ratio on the flow friction of concrete pressure pipe. Authors: Van-Vinh NGUYEN1, Chanh-Trung MAI1,*, Hoang-Vinh NGUYEN1,The-Duong NGUYEN2. The 3rd Int. Conf. on Transport Infrastructure & Sustainable Development (TISDIC 2019). Pages: 516-521. Year 2019. (Jan 9 2020 2:43PM)
[2]Presentations: Application of empirical models to optimizing concrete pumpabiltity. Authors: Tien-Tung NGO, Chanh-Trung MAI, El-Hadj KADRI, Abdelhak KACI. Proceedings of the 4th Congrès International de Géotechnique - Ouvrages -Structures. CIGOS 2017. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 8. Springer. Pages: 338-345. Year 2017. (Nov 11 2017 11:18AM)
[3]Article: Proposal, validation of a model of interface yield stress from the formula parameters of concrete and calculation of pressure pumping. Authors: Chanh-Trung Mai. PhD Thesis in Civil Engineering - France. No: 19-03-2015. Pages: 1-158. Year 2015. (Nov 24 2017 8:51AM)
[4]Article: Estimation of the Pumping Pressure from Concrete Composition Based on the Identified Tribological Parameters. Authors: Chanh-Trung Mai, El-Hadj Kadri, Tien-Tung Ngo, Abdelhak Kaci, and Mustapha Riche. Advances in Materials Science and Engineering. No: ISSN 1687-8434. Pages: http://dx.doi.org/10.1155/2014/503850. Year 2014. (Dec 9 2015 3:48PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn