Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,187,461

 Ảnh hưởng của các thông số thành phần bê tông lên ma sát giữa bê tông với thành ống bơm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Mai Chánh Trung
Nơi đăng: Tạp chí Xây Dựng, Số 07; Số: ISSN: 0866-0762;Từ->đến trang: 25-28;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
"Khả năng bơm" của một bê tông được quy định bởi ma sát tại giao diện tiếp xúc giữa bê tông và thành ống bơm. Ma sát này có thể được đo bằng thiết bị gọi là thiết bị đo ma sát. Ảnh hưởng của các thông số thành phần cấp phối vữa bê tông chính đã được nghiên cứu. Các phép đo ma sát cũng đã được thực hiện để định lượng ảnh hưởng của mỗi tham số thành phần bê tông lên ma sát giao diện và "khả năng bơm". Các kết quả thu được trong nghiên cứu này rất phù hợp với các số liệu thu thập được từ các nhóm nghiên cứu khác trên thế giới. Từ khóa: áp lực bơm; thiết bị đo ma sát; hằng số nhớt; ngưỡng ứng suất cắt giao diện; thành phần bê tông.
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn