Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,941,553

 Ảnh hưởng của thành phần phụ gia siêu dẻo lên ma sát giữa bê tông với thành ống bơm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Mai Chánh Trung, Đoàn Trần Hiệp
Nơi đăng: Tạp chí Xây Dựng. Số 05; Số: ISSN: 0866-0762;Từ->đến trang: 126-129;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
"Khả năng bơm" của một bê tông được quyết định bởi ma sát tại bề mặt tiếp xúc giữa bê tông và thành ống bơm. Ma sát này có thể được đo bằng thiết bị gọi là thiết bị đo ma sát. Bài báo trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần phụ gia siêu dẻo lên ma sát giữa bê tông với thành ống bơm. Các phép đo ma sát cũng đã được thực hiện để định lượng ảnh hưởng của hàm lượng và tính chất phụ gia siêu dẻo lên ma sát giao diện và "khả năng bơm". Các kết quả thu được trong nghiên cứu này cũng phù hợp với các số liệu thu thập được từ các nhóm nghiên cứu khác trên thế giới.

ABSTRACT
"Pumpability" of freshly-mixed concrete is mostly governed by friction at the interface between concrete bulk and pipe wall. This friction can be measured by motorized tribometers. This paper aims at studying effect on composition of super-plasticizer admixture with respect to friction between concrete bulk and pipe wall. A series of frictional measurements has been conducted to investigate the influence of the dosage and property of super-plasticizer admixture with respect to interface friction and pumpability. All obtained results in this study are also matched with selected data from other researching groups in the world.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn