Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,204,297

 Ứng dụng các mô hình thực nghiệm để tối ưu hóa khả năng bơm bê tông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tien-Tung NGO, Chanh-Trung MAI, El-Hadj KADRI, Abdelhak KACI
Nơi đăng: Proceedings of the 4th Congrès International de Géotechnique - Ouvrages -Structures. CIGOS 2017. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 8. Springer; Số: ISSN: 2366-2565;Từ->đến trang: 338-345;Năm: 2017
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
Pumbability of freshly-mixed concrete is a great challenge in the construction field; this attracts a growing number of researchers willing to study. This study pays attention on the use of empirical models that are established from the experimental data to evaluate the concrete pumpability. The purpose of the study is to reduce the amount of cost and time involved in the project construction. The models permit to directly estimate interface parameters (i.e., the viscous constant and the interface yield stress) from the concrete formulation. These parameters directly affect the interface friction between the concrete and the wall of the pumping pipe, and thus the concrete-mix mobility (i.e., the pumping flow rate) can be improved by reducing the interface friction. The calculated interface parameters are then validated with measurement parameters using a tribometer. In this study, a parametric approach is also employed by varying formulation parameters such as water/cement ratio, cement paste volume, and aggregates/sand ratio of the concrete-mix. The obtained results demonstrates that the empirical model is reliable with a high precision. They permit to validate a theoretical approach to estimate and to optimize the pumping parameters and the concrete pumpability. Keywords: empirical models, pumping parameter, interface friction, viscous constant, interface yield stress, concrete pumpabiltity
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn