Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,188,193

 Mô hình ngưỡng trượt từ các thông số thành phần của bê tông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Mai Chánh Trung, Đoàn Trần Hiệp
Nơi đăng: The 2nd National Conference on Transport Infrastructure with Subtainable Development (TISDIC 2016); Số: ISBN: 978-604-82-1809-6;Từ->đến trang: 701-711;Năm: 2016
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT
In this paper, a new method is proposed to estimate interface yield stress based on concrete composition without experimental measurements. Previous studies show that the pumping pressure depends on the interface friction between concrete and the wall of the pumping pipes. This friction is determined by the thickness and the rheology of the boundary layer formed at the interface. This latter is mainly formed by water, cement and fine sand particles which come from concrete. Hence, interface parameters, that are the viscous constant and the interface yield stress, are directly related to concrete composition. In this work, the interface yield stress model is suggested and validated thanks to an experimental database also carried out in this study with a precision of around ±13%. Keywords: pumping pressure, interface parameters, tribometer, viscous constant, interface yield stress, concrete composition.
[ 1.tisdc2016 trung.pdf ]
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn