Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,110,812

 Connections between learning and teaching: EFL teachers’ reflective practice
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Chinh Duc Nguyen
Nơi đăng: Pedagogies: An International Journal; Số: 12(3);Từ->đến trang: 237-255;Năm: 2017
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
This study explores six Vietnamese, English as a Foreign Language (EFL) teachers’ reflections on their experiences of English language learning during the early 1980s to the late 1990s. Data collected in narrative interviews with the participating teachers revealed a wide range of issues that arose during their EFL learning, central to which was the prevalence of grammar-focused practices in all EFL classes. From their perspectives as EFL teachers today, the participants see their learning experience as a way of learning to teach. In particular, they pinpoint the negative aspects of language teaching at that time in the hope that their teaching practice today will not repeat the same mistakes. However, they also reflect on positive aspects, especially their influential teachers, to inform their teaching. Based on the findings, the study suggests that language teachers’ experience of language learning should be considered part of reflective teaching as well as of teachers’ trajectories of learning to teach.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn