Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,111,065

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nguyễn Trường Tộ với việc phát triển ngôn ngữ ở Việt Nam thế kỉ XIX. Tác giả: Nguyễn Đức Chỉnh. Tạp chí Ngôn Ngữ. Số: 3(262). Trang: 20-25. Năm 2011. (Mar 2 2017 11:23AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The construction of age-appropriate pedagogies for young learners of English in primary schools. Authors: Chinh Duc Nguyen. The Language Learning Journal. No: 2018. Pages: 1-16. Year 2018. (May 10 2018 10:21AM)
[2]Article: Localised politics in language education: untold stories. Authors: Chinh Duc Nguyen. History of Education. No: 47(5). Pages: 611-627. Year 2018. (Jul 25 2018 7:29PM)
[3]Article: Creating spaces for constructing practice and identity: innovations of teachers of English language to young learners in Vietnam. Authors: Chinh Duc Nguyen. Research Papers in Education. No: 32 (1). Pages: 56-70. Year 2017. (Feb 19 2017 7:21PM)
[4]Article: Beyond the school setting: language teachers and tensions of everyday life. Authors: Chinh Duc Nguyen. Teachers and Teaching: Theory and Practice. No: 23(7). Pages: 766-780. Year 2017. (Feb 19 2017 7:26PM)
[5]Article: Connections between learning and teaching: EFL teachers’ reflective practice. Authors: Chinh Duc Nguyen. Pedagogies: An International Journal. No: 12(3). Pages: 237-255. Year 2017. (Aug 12 2017 11:32PM)
[6]Article: Metaphors as a window into identity: A study of teachers of English to young learners in Vietnam. Authors: Chinh Duc Nguyen. System:An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics. No: 60. Pages: 66-78. Year 2016. (Feb 19 2017 7:17PM)
[7]Presentations: Identity construction in EFL contexts: A case study of primary English language teachers in Vietnam. Authors: Chinh Duc Nguyen. AILA 2014 World Congress, Brisbane, Australia. Year 2014. (May 9 2017 7:52PM)
[8]Presentations: Narrative inquiry into the tradition of language learning in a Vietnamese family over one century: Some implications for foreign language education today. Authors: Chinh Duc Nguyen. AARE-APERA-WERA Conference, Sydney. Year 2012. (May 9 2017 7:48PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn