Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TĂNG SĨ CỦA TRIỀU MINH MẠNG
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Phương
Nơi đăng: Hội thảo KH cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ V
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Số: 5;Từ->đến trang: 307-315;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Minh Mạng – vị vua thứ hai của triều Nguyễn, tuy là một nhà nho học nhưng lại có nhiều thiện cảm với Phật giáo. Trong những năm cầm quyền của mình, nhà vua đã dành khá nhiều ưu ái cho tôn giáo này, chùa chiền được trùng tu, xây dựng khắp cả nước, các sinh hoạt Phật giáo được tổ chức thường xuyên và quy mô, đặc biệt, ông rất quan tâm đến đội ngũ Tăng sĩ – lực lượng có vai trò quyết định trong truyền bá và phát triển đạo Phật ở Việt Nam. Bài viết này sẽ phân tích nội dung cơ bản, điểm tích cực và hạn chế của trong chính sách đối với đội ngũ Tăng sĩ của triều Minh Mạng, qua đó, giúp chúng ta hiểu hơn thái độ ứng xử của triều Minh Mạng đối với Phật giáo, đồng thời, rút ra bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý sư tăng hiện nay.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
Athought Minh Mang king had maintaining the object of monolatry Confucianism, he was interested in Buddhism so much. In a lot of year Minh Mang reigned, this King had a lot of affectionate policies with Buddhism, many podagas had been restored and built in over the country, many Buddhism activities had been organized regularly, especial, he was very interested in Buddhist – this force had important role with spreading và developing of Vietnam Buddhism. This article will analyse basic substances, positive and defect points, since then, help to understand attitude of Minh Mang King with Buddhism, and to take out experience tasks for controlling Buddhist nowadays.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn