Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ QUỐC TỰ CỦA TRIỀU MINH MẠNG (1820 – 1840)
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Th.S Nguyễn Duy Phương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 3 (199)/2015;Từ->đến trang: 48-57;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Quốc tự là những ngôi chùa do triều đình trực tiếp xây dựng, tái thiết và quản lý sử dụng. Dưới triều Nguyễn, đặc biệt là triều Minh Mạng có khá nhiều Quốc tự. Cùng với những chính sách hậu đãi, nhà nước đã có biện pháp quản lý các ngôi chùa này. Bài viết sẽ tập trung làm rõ công tác tổ chức, quản lý việc xây dựng, sửa chữa, nhân sự và nghi lễ trong Quốc tự của triều Minh Mạng, qua đó rút ra những bài học hữu ích cho công tác tổ chức quản lý chùa chiền hiện nay.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT

Country pagoda were name of pagodas which were created by Nguyen king. Under Nguyen dynasty, especially Minh Mang dynasty had a lot of country pagoda. This dynasty was very interested in Country pagoda with many active policies in order to managing it. This article will analyse organizational and management task of Ming Mang dynasty with build, workforce, ceremonial in country pagodas, in order to learning from experience for pagoda management now.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn