Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 RUỘNG CHÙA TRONG LỊCH SỬ PHONG KIẾN VIỆT NAM (THẾ KỈ X-XIX)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Th.S Nguyễn Duy Phương
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHĐN
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 10/2014;Từ->đến trang: 57-60;Năm: 2014
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ruộng chùa là là tư liệu sản xuất chính, là nguồn sống quan trọng của một tầng lớp cư dân đặc biệt – đó là sư tăng ở các chùa. Với tư tưởng nhập thế, sư tăng ở Việt Nam luôn thể hiện được vai trò của mình trong tất cả các lĩnh vực của đời sống, trong đó có cả kinh tế. Cùng với sự thịnh suy của Phật giáo, ruộng chùa cũng không ngừng biến đổi qua các thời kì lịch sử. Bài viết sẽ khái quát quá trình phát triển của ruộng chùa từ thế kỉ X-XIX nhằm giúp chúng ta hiểu rõ hơn nguồn gốc, đặc trưng của loại ruộng đất đặc biệt này, đồng thời qua đó cũng khẳng định sức sống mạnh mẽ của Phật giáo trong lòng dân tộc Việt.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
Temple field is the main means of production and important means of support of Buddhist priest in temples. With enter into life idea, Buddhist priest in Vietnam has showed his role in all spheres of life, including the economy. Along with the rise and fall of Buddhism, their Temple field are also changing through historic period. The article will outline the development of Temple field from the century X-XIX in order to help us better understand the origin, characteristic of this particular type of land, and thereby also confirmed the strong vitality of Buddhism in the hearts of Vietnamese.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn