Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 ĐẶC ĐIỂM TRUYỀN THỪA CỦA CÁC THIỀN PHÁI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI MINH MẠNG (1820 – 1840)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Th.S Nguyễn Duy Phương
marriage affairs open i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - ĐHSP
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 14;Từ->đến trang: 56-61;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Dưới thời Minh Mạng, những tác động mạnh mẽ từ bối cảnh lịch sử và chính sách của triều đình đã làm cho Phật giáo Việt Nam phát triển với nhiều đặc điểm khác biệt so với các giai đoạn trước, mà biểu hiện rõ nét là việc truyền thừa của các thiền phái. Bài viết này trên cơ sở khái quát tình hình phát triển của các thiền phái Phật giáo Việt Nam thời Minh Mạng sẽ tập trung làm rõ đặc điểm truyền thừa của các dòng thiền, qua đó, góp phần làm sáng tỏ đặc điểm của Phật giáo Việt Nam giai đoạn này cũng như giúp các cơ quan quản lý Phật giáo và tín đồ, chức sắc Phật giáo có cái nhìn tham chiếu trong việc phát triển đạo pháp đồng hành cùng dân tộc.
ABSTRACT
History context and policies of Minh Mang dynasty made to lineage of Buddhism dhyanas development with many different characteristics. This article will essential situation of dhyanas, analyze the lineage characteristics of dhyanas, thereby, contribution help charification characteristics of Vietnamese Buddhism.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn