Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phong trào phụ nữ Đặc khu ủy Quảng Đà lãnh đạo trong việc xây dưng căn cứ lõm chính trị vùng đô thị Đà Nẵng (1968 - 1975)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Phương
Nơi đăng: Kỉ yếu hội thảo Vai trò đặc khu ủy Quảng Đà đối với phong trào cách mạng Quảng Đà; Số: 1;Từ->đến trang: 56-78;Năm: 2017
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn