Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,124,560

 Lịch sử Phong trào Nông dân và Hội Nông dân thành phố Hội An 91930  -2010)
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Chủ biên: PGS.TS Lưu Trang; Đồng tác giả: Th.S Nguyễn Duy Phương, Th.S Nguyễn Mạnh Hồng, Th.S Trương Anh Thuận
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Đà Nẵng; Mã số:  ;Năm XB: 2011
Số lượng XB: 800; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
TÓM TẮT

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn