Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,704,637

 Nhận dạng tham số điện cảm stator động cơ đồng bộ từ trở bằng “phương pháp điện áp bước nhảy”
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS. Hoàng Dũng, TS. Nguyễn Đức Quận
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531; Số: 11(108).2016, Quyển 2;Từ->đến trang: 42-46;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để thiết kế và tối ưu hóa hệ thống điều khiển cho một hệ truyền động điện, đòi hỏi mô hình và các tham số của máy điện phải được biết chính xác. Bài báo trình bày một phương pháp nhận dạng mới tham số điện cảm stator của động cơ đồng bộ từ trở bằng thực nghiệm, có tên gọi là phương pháp “điện áp bước nhảy”. Phần đầu của bài báo sẽ trình bày vắn tắt mô hình của động cơ đồng bộ từ trở trong không gian trạng thái. Sau đó chúng tôi thực hiện việc nhận dạng các tham số điện cảm bằng thực nghiệm đối với động cơ đồng bộ từ trở thực tế có công suất 15 kW, tốc độ 8.000 vòng/phút. Sử dụng các tham số điện cảm đã nhận dạng được để mô phỏng động cơ và so sánh với kết quả đo từ thí nghiệm. Sự phù hợp giữa kết quả mô phỏng (dòng điện stator và các thành phần dòng id, iq) với kết quả đo thực tế thể hiện phương pháp nhận dạng mới là đáng tin cậy.
ABSTRACT
To design and optimize the controller of an electric drive system, the model and parameters of an electrical machine must be well known. In this paper, a new experimental method for identifying a stator inductance of a synchronous reluctance motor, called “Voltage Stepping Method” is presented. The first part of the paper briefly presents the model of a reluctance synchronous motor in state space. After that, we conduct an experiment to identify the inductance parameters of a 15 kW, 8.000 rpm synchronous reluctance motor. The identified parameters are used to simulate the motor performance. The simulation results are compared with the measurements from experimentation. The similarity between the simulation results (stator current and its components id,iq) and experimental measurement indicates the reliability of the new identification method.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn