Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 103,704,217

 Nâng cao chất lượng điều khiển hệ thống van điều khiển – bình mức bằng bù mờ PID
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Võ Khánh Thoại, TS. Nguyễn Đức Quận
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531; Số: 11(108).2016, Quyển 1;Từ->đến trang: 48 - 52;Năm: 2016
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hệ thống van - bình mức là đối tượng điều khiển quan trọng và phổ biến trong hệ điều khiển quá trình. Bài báo trình bày kết quả của việc áp dụng bộ điều khiển logic mờ lai PID (fuzzy PID controller) để điều khiển hệ thống van - bình mức khi hệ thống có tham số thay đổi với mục đích đáp ứng của hệ thống luôn bám theo quỹ đạo chuẩn. Ban đầu là việc thiết kế bộ điều khiển PID cho hệ thống. Khi hệ thống có tham số thay đổi: dải chết van điều khiển tăng lên, nhiễu lưu lượng vào, nhiễu tải… bộ điều khiển mờ lai PID được thiết kế để bù vào các tham số cho bộ PID. Kết quả mô phỏng trên Matlab – Simulink thể hiện đặc tính của bộ điều khiển PID có bù mờ đã thiết kế nâng cao được chất lượng điều khiển và đáp ứng tốt hơn so với bộ điều khiển PID kinh điển.
ABSTRACT
Control valve - level tank system is an important and popular controlled object in the process control system. This paper presents the design of a new fuzzy logic PID hybrid controller to control valve - level tank system when it has parameter changes for the purpose of the system response of always following standard trajectory. PID controller is developed by first describing the continous-time linear PID control law. When system parameters change: dead band control valve increases; there appear flow noise and loading interference...Therefore, PID hybrid fuzzy controller is designed to compensate for the PID parameters. The simulation results in Matlab - Simulink show that the new PID controller with offset dim improves control quality and responds better than the traditional PID controller.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn